Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Administratiekantoor Ad Vos gevestigd te Dordrecht, waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam, vestiging Dordrecht.

 1. Op met Administratiekantoor Ad Vos gesloten overeenkomsten en door Administratiekantoor Ad Vos geleverde diensten zijn deze voorwaarden met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Administratiekantoor Ad Vos zijn overeengekomen vóórdat de overeenkomst tot stand kwam resp. de aanbieding is gedaan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn per de datum van ondertekening van de machtiging kenbaar geworden bij de wederpartij en door deze zonder protest aanvaard.
 3. Bij het uitvoeren van de opdracht baseert Administratiekantoor Ad Vos zich op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De juistheid/volledigheid en tijdige aanlevering van de gegevens moet door de opdrachtgever worden bewezen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdige aanlevering van gegevens en geeft vrijwaring aan Administratiekantoor Ad Vos voor de gevolgen van onjuistheid, onvolledigheid en niet-tijdige aanlevering van gegevens.
 4. De verantwoordelijkheid voor de voor of namens opdrachtgever door het Administratiekantoor ondertekende aangiften en andere geschriften en meldingen berust bij de opdrachtgever.
 5. De opdracht wordt door Administratiekantoor Ad Vos uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij dit door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou worden verhinderd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. De wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.
 6. Toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering dienen binnen tien werkdagen na de uitvoering aan Administratiekantoor Ad Vos te worden gemeld, onder opgave van aard en grond der tekortkoming. Bij gegrondbevinding van de reclame zal Administratiekantoor Ad Vos de tekortkoming voor zover mogelijk herstellen zonder dat de wederpartij daarnaast recht heeft op enige vergoeding onder welke naam dan ook. Reclames leveren nimmer een grond op voor opschorting van betaling, inhouding of compensatie. De aansprakelijkheid van Administratiekantoor Ad Vos is steeds beperkt tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot de betreffende prestatie, voorzover dit factuurbedrag door de wederpartij reeds aan Administratiekantoor Ad Vos is voldaan.
 7. Alle opgegeven prijzen zijn in EURO, netto exclusief BTW.
 8. Betalingen dienen netto/contant te geschieden bij aflevering van het werk zonder enige korting of schuldvergelijking. Betaling zoals hierboven aangegeven kan ook geschieden door overmaking op een door Administratiekantoor Ad Vos aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum. De valutadatum op het bankafschrift wordt aangemerkt als betaaldatum. Na het verstrijken van dertig dagen na factuurdatum is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en wordt een vertragingsrente van 1% per maand in rekening gebracht, alsmede 15% plus BTW van de hoofdsom als buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing of surséance van betaling, schuldsanering of faillissement van de opdrachtgever heeft administratiekantoor Ad Vos het recht om zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht tot vergoeding ter zake van verlies of schade, en zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.
 9. Administratiekantoor Ad Vos heeft de mogelijkheid om hangende de uitvoering van de overeenkomst tussentijdse zekerheid te verlangen voor het nog niet betaalde deel en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze zekerheid niet is ontvangen.
 10. Opdrachtgever machtigt door het verstrekken van een opdracht Administratiekantoor Ad Vos onherroepelijk tot het terughouden van de overgegeven stukken en administratie totdat opdrachtgever de prijs voor de verrichte diensten volledig heeft betaald.
 11. Vorderingen op Administratiekantoor Ad Vos verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van de rechtsbetrekking.
 12. Op deze opdracht en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 13. De Arrondissementsrechtbank te Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zulks voorzover wettelijke bepalingen niet anders luiden.